Integritetspolicy

Integritetspolicy

Integritetspolicy

TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA, Sverige (TC TECH, vi, oss, vår) är personuppgiftsansvarig avseende dina personuppgifter och värnar om att skydda och respektera din integritet när du använder tctech.se (våra Tjänster). I denna Integritetspolicy redogör vi för vilka personuppgifter vi samlar in, varför de samlas in och hur vi använder dem. Den klargör också hur du kan utöva dina rättigheter när du anförtror oss att hantera dina personuppgifter.

Vi ber dig att ta dig tid att läsa igenom denna Integritetspolicy noggrant och bekanta dig med innehållet. Om du har några frågor, är du välkommen att kontakta oss genom att använda de kontaktuppgifter som lämnas i slutet av denna Integritetspolicy.

Vänligen notera att våra Tjänster kan innehålla länkar till och från webbplatser som kontrolleras av våra partners. Om du använder en länk till någon av dessa webbplatser bör du vara medveten om att de har sina egna integritetspolicys och att vi inte tar något ansvar för deras behandling av personuppgifter. Vänligen läs därför igenom deras integritetspolicyer innan du lämnar dina personuppgifter till dem.

Vilka personuppgifter samlar vi in från dig och varför?

När du genom våra Tjänster väljer att prenumerera på TC TECH:s pressmeddelanden och rapporter samlar vi personuppgifter om dig baserat på ditt samtycke att skicka sådana meddelanden till din e-postadress när de publiceras på vår Tjänst.

Den personuppgift som du aktivt lämnar till oss är din e-postadress.

Vi kan också samla in andra uppgifter om din användning av våra Tjänster genom cookies eller liknande teknologi.

Måste du utlämna dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi begär från dig krävs av tekniska och administrativa skäl för att vi ska kunna tillhandahålla vår Tjänsts prenumerationsfunktion. Du kan när som helst avregistrera dig från att ta emot våra meddelanden genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i de e-postmeddelanden som du mottar från oss eller genom att kontakta info@tctech.se.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Överföringar inom koncernen

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till andra företag inom TC TECH-koncernen om det är nödvändigt av administrativa skäl eller för tillhandahållandet av våra Tjänster till dig. Bolag i TC TECH-koncernen som har tillgång till dina personuppgifter behandlar dessa i överensstämmelse med denna Integritetspolicy.

Tredje part för säkerhetsskäl eller andra legitima skäl

Vi kan dessutom komma att lämna ut dina personuppgifter till tredje part när det bedöms att utlämnandet av sådana personuppgifter är nödvändigt:

 • för att fullgöra rättsliga förpliktelser såsom domar och beslut från domstolar, förelägganden eller orders från myndigheter, och annat enligt lag;
  • för att skydda våra rättigheter eller egendom eller för våra kunders eller anställdas säkerhet;
  • för att skydda mot bedrägligt, skadligt, missbruk, obehörig eller olaglig användning av eller prenumeration av våra Tjänster och för att skydda vårt nätverk, Tjänster, enheter och användare från sådan användning;
  • för att hantera eller försvara oss mot klagomål eller rättsliga krav vid domstolsförhandlingar, administrativa förfaranden och i andra sammanhang;
  • vid fusioner och förvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår Integritetspolicy;
  • för revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan komma att använda tredjepartsleverantörer för utförandet av tjänster åt oss, såsom tillhandahållande av IT-tjänster och infrastruktur (inklusive men inte begränsat till datalagring), för att tillhandahålla kundtjänst, hantera kundförfrågningar och utföra statistiska analyser. Vid utförandet av dessa tjänster kan tredjepartsleverantören komma att ha tillgång till dina person-uppgifter, men är endast behöriga att behandla dem för vår räkning och i enlighet med våra instruktioner.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

De personuppgifter som vi samlar in från dig kan komma att överföras till och lagras i ett land utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (“EES”), inbegripet länder som inte är föremål för ett beslut av den Europeiska Kommissionen som fastställer en adekvat skyddsnivå för personuppgifter. De kan delas med andra företag inom TC TECH-koncernen, behandlas av personal som arbetar för oss eller för en av våra leverantörer utanför EES. Sådan personal kan till exempel vara involverad i hanteringen avseende dina önskemål om prenumeration samt utförandet av vår kundtjänst. Vi kommer att vidta alla rimliga och nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna Integritetspolicy och har vidtagit lämpliga skyddsåtgärder för att skydda dem. Om du vill ha ytterligare information om eller en kopia över dessa skyddsåtgärder, vänligen kontakta oss genom att använda kontaktinformationen som lämnas i slutet av denna Integritetspolicy.

Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer endast att behålla dina personuppgifter så länge vi anser det nödvändigt för att uppfylla din prenumerationsförfrågan, som vi har beskrivit ovan under “Vilka personuppgifter samlar vi in från dig och varför”, varefter vi på ett säkert sätt kommer att radera, eller i vissa fall anonymisera, dina personuppgifter. Vi utför regelbundna kontroller för att bedöma när personuppgifter behöver raderas. Då vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kan dock den faktiska perioden för hur länge dina personuppgifter lagras bero på omständigheterna.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Att skydda dina personuppgifter är av största vikt för oss. Varje personuppgift som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi vidtar rigorösa åtgärder för att motverka förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändring, obehörigt röjande och/eller förstöring av dina personuppgifter.

Trots att vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att våra skyddsåtgärder hindrar varje obehörigt försök att komma åt, använda eller röja personuppgifter. Vi upprätthåller emellertid säkerhets- och incidentplaner i händelse av en fysisk eller teknisk incident för att hantera den i rimlig tid samt begränsa eventuella negativa effekter av en sådan händelse.

Hur kan du få tillgång till dina personuppgifter?

Vi förstår att du ibland behöver ytterligare information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du kan vilja uppdatera eller korrigera de personuppgifter som du har gett till oss. I ljuset av detta har du bland annat följande rättigheter:

 • Rätt att begära tillgång till dina personuppgifter: du har rätt att få bekräftat från oss huruvida personuppgifter avseende dig behandlas, och om så är fallet, få åtkomst till personuppgifterna och information.
 • Rätt till rättelse av personuppgifter: om du upptäcker att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga, har du rätt att begära rättelse av personuppgifterna av oss.
 • Rätt till radering av personuppgifter (rätten att bli bortglömd): under vissa omständigheter, till exempel om dina personuppgifter har behandlats olagligen eller du har återkallat ditt samtycke (om behandlingen av dina personuppgifter är baserat på samtycke) har du rätten att begära och få dina personuppgifter raderade av oss.
 • Rätt att begränsa behandlingen: Under vissa omständigheter, till exempel om du ifrågasätter korrektheten av dina personuppgifter eller om du har invänt mot vårt legitima syfte att behandla dina personuppgifter, har du rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter tills en lösning har nåtts.
 • Rätt att invända mot behandling: under vissa omständigheter, till exempel om du ifrågasätter vårt legitima intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätten att invända mot sådan behandling av skäl som relaterar till din specifika situation.
 • Rätt till dataportabilitet: om dina personuppgifter behandlas automatiserat baserat på ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal, har du rätt att begära att vi tillhandahåller dig med dina personuppgifter i maskinläsbart format för överföring till en annan personuppgiftsansvarig.
 • Rätten att inge klagomål till tillsynsmyndigheten: du har rätt att inge ett klagomål till tillsynsmyndigheten avseende vår behandling av dina personuppgifter.

Vänligen kontakta oss genom att använda kontaktuppgifterna nedan för förfrågningar om dina rättigheter. Vi kommer att, med vidtagande av kommersiellt rimliga ansträngningar, svara på din begäran inom 30 dagar från mottagandet av en sådan begäran. Om vi inte kan tillmötesgå din förfrågan inom 30-dagarsperioden kommer vi att informera dig om skälen till detta och när vi förväntar oss att kunna tillmötesgå din förfrågan.

Ändringar av Integritetspolicyn

Vår Integritetspolicy kan komma att ändras från tid till annan. Du bör därför se till att du regelbundet tar del av den senaste versionen av denna policy. Vi lägger till alla ändringar här och, om ändringarna är signifikanta, kommer vi att lämna dig ett mer utförligt meddelande såsom exempelvis ett e-postmeddelande. Om vi ändrar denna Integritetspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att informera dig om de val du har med anledning av en sådan ändring. Vi kommer också att behålla tidigare versioner av denna Integritetspolicy i ett arkiv för din granskning.

Kontaktinformation

Om du prenumererar på pressmeddelanden och rapporter från TC TECH kan du när som helst avregistrera dig genom att klicka på länken för avregistrering längst ner i de e-postmeddelanden för pressmeddelanden/rapporter som du mottar från oss, eller genom att kontakta info@tctech.se.

Om du har frågor eller kommentar om TC TECH:s Integritetspolicy, vänligen kontakta info@tctech.se