Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information
Nyheter
Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 juni 2021.

Bolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2021 uppgick till 0 (0) tkr, nettoresultatet till -2 557 (-5 249) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -1 716 (-2 986) tkr. Under det första halvåret 2021 uppgick bolagets nettoomsättning till 0 (105) tkr, nettoresultatet till -6 657 (-12 657) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 519 (-10 328) tkr. Händelser under perioden TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit en order som avser utrustning för tillverkning av diffusers (ljusspridare) till mini-LED-bildskärmar från en av de betydande aktörerna i Kina. Det totala ordervärdet för systemlösningen som ordern omfattar uppgår till 660 000 USD (cirka 5,6 MSEK). Leverans beräknas ske under det fjärde kvartalet i år.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller order värd 660 000 USD från kinesisk tillverkare av diffusers till mini-LED-bildskärmar

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order som avser utrustning för tillverkning av diffusers (ljusspridare) till mini-LED-bildskärmar från en av de betydande aktörerna i Kina. Det totala ordervärdet för systemlösningen som ordern omfattar uppgår till 660 000 USD (cirka 5,6 MSEK). Leverans beräknas ske under det fjärde kvartalet i år.

Kunden är en av de större kinesiska aktörerna inom utveckling och produktion av optiska filmer, inklusive diffusers till mini-LED-bildskärmar. Deras kunder inkluderar flera av de större elektroniktillverkarna i Kina, såsom t.ex. BOE och AUO. Ordern visar att TC TECHs teknologi är konkurrenskraftigt inom ett segment som väntas växa kraftigt under de kommande åren i takt med att tillverkningen av mini-LED-bakgrundsbelysta LCD-bildskärmar ökar. – Den här ordern är glädjande för TC TECH av flera olika skäl. Framför allt är vi glada över att man väljer att använda vår lösning för tillverkning av diffusers till mini-LED-bildskärmar, då detta är ett av våra prioriterade fokusområden där vi ser god tillväxtpotential. Vår bedömning är att en betydande del av marknaden för LCD-bildskärmar till mobiltelefoner och laptops kommer att uppgradera till mini-LED-bakgrundsbelysning under de kommande åren, och vi arbetar aktivt för att finnas med när tillverkarna av diffusers till dessa bildskärmar uppgraderar sin utrustning. Den här ordern är även en indikation på att investeringarna börjar komma i gång igen inom de marknadssegment där vi är aktiva efter att ha legat på en låg nivå till följd av covid-19-pandemin, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma. Stämman genomfördes utan aktieägarnas personliga närvaro i enighet med kallelsen. Aktieägarna har utövat sin rösträttgenom poströstning innan stämman. Genom anmälan och inlämnad poströst innan stämman var 47,5 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2020, vidare antogs styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2022 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelse valdes Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Anders Jemail och Magnus Lindvall. För samma period beslöt stämman att välja Niclas Nordström, revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, till huvudansvarig revisor. Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot. Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 900 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2021.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2021 uppgick till 0 (105) tkr, nettoresultatet till -4 100 (-7 407) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -3 803 (-7 342) tkr. Händelser under perioden TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolagets styrelse har beslutat att bolaget skall etablera en filial i Taiwan. Denna filial kommer inkludera marknad- och säljresurser samt ett test- och utvärderingscenter med produktionssystem i renrumsmiljö. Satsningen omfattar permanent stationering av personal.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/