Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information
Nyheter
Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2020

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2020 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2021.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2021 uppgick till 0 (105) tkr, nettoresultatet till -4 100 (-7 407) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -3 803 (-7 342) tkr. Händelser under perioden TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolagets styrelse har beslutat att bolaget skall etablera en filial i Taiwan. Denna filial kommer inkludera marknad- och säljresurser samt ett test- och utvärderingscenter med produktionssystem i renrumsmiljö. Satsningen omfattar permanent stationering av personal.

Läs mer
Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 maj 2021. På grund av fortsatta restriktioner i samband med Covid-19 har styrelsen - med stöd tillfälliga lagregler - beslutat att årsstämman ska genomföras utan personlig närvaro och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom poströstning innan stämman. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs torsdagen den 20 maj 2021, så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställd.

RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som - dels är införd i den av Euroclear förda aktieboken tisdagen den 11 maj 2021 - dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast den 19 maj 2021 genom att avge sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan, så att poströsten är bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 14 maj 2021 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd senast den 14 maj 2021 för att beaktas, och kan vara tillfällig. POSTRÖSTNING Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman genom att rösta på förhand genom s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor. För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.tctech.se. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till årsstämman. Det ifyllda och undertecknade formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 19 maj 2021. Det ifyllda formuläret skickas till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga eller med e-post till tommy.nee@tctech.se. Om aktieägare poströstar genom ombud ska en skriftlig och daterad fullmakt, undertecknad av aktieägaren, biläggas formuläret. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.tctech.se. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. poströsten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen c) om ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören 9. Fastställande av: a) arvoden åt styrelsen b)…

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2020.

Bolagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2020 uppgick till 2 (4 358) tkr, nettoresultatet till -3 182 (-6 007) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -1 487 (-3 991) tkr. Under perioden januari – december 2020 uppgick bolagets nettoomsättning till 107 (14 193) tkr, nettoresultatet till -20 763 (-27 640) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -14 940 (-22 181) tkr. Händelser under perioden TC TECH Sweden AB (publ) har genomfört en riktad nyemission om 1 540 000 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 14 maj 2020. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 123 200 kr, samtidigt som bolaget tillförts ca 10,6 Mkr i likvida medel. Händelser efter periodens utgång TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolagets styrelse har beslutat att bolaget skall etablera en filial i Taiwan. Denna filial kommer inkludera marknad- och säljresurser samt ett test- och utvärderingscenter med produktionssystem i renrumsmiljö. Satsningen omfattar permanent stationering av personal.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH meddelar att bolaget kommer att etablera en filial i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolagets styrelse idag har beslutat att bolaget skall etablera en filial i Taiwan. Denna filial kommer inkludera marknad- och säljresurser samt ett test- och utvärderingscenter med produktionssystem i renrumsmiljö. Satsningen omfattar permanent stationering av personal.

Den här satsningen genomförs i enlighet med TC TECHs uttalade ambition att skala upp bolagets marknads- och försäljningsverksamhet på vår viktigaste marknad. Finansieringen är säkerställd då TC TECH nyligen genomförde en riktad nyemission som tillförde bolaget cirka 10,6 MSEK i likvida medel. – Den här satsningen på permanent närvaro och testkapacitet gör det möjligt för oss att komma betydligt närmare våra befintliga och potentiella kunder i Asien. Dessutom kan vi väsentligen korta ned våra ledtider inom testning- och utvärdering samt ge potentiella kunder direkt tillgång till vårt system på ett helt annat sätt än tidigare. Detta förväntas bidra till mer effektiva försäljningsprocesser, inte minst inom innovativa områden där utvecklingen går framåt i snabb takt såsom segmentet diffusers (ljusspridare) till mini-LED-baserade bildskärmar, säger TC TECHs VD Alexander Luiga.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/