Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i NetPorts Konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn. Vid stämman var 53,3 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2019 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2021 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelse valdes Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Anders Jemail och Magnus Lindvall. Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot. Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. Stämman beslöt enhälligt godkänna en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, CIMON Enterprise AB, 556545-6844, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolaget. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska därefter överlåtas till nyckelmedarbetare i Bolaget.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2020.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2020 uppgick till 105 (864) tkr, nettoresultatet till -7 407 (-8 534) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -7 342 (-6 676) tkr. Händelser under perioden · TC TECH meddelade att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleverantör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin. Händelser efter periodens utgång · TC TECH meddelar att bolagets möjligheter att fysiskt träffa kunder och potentiella kunder för närvarande är starkt begränsade till följd av covid-19-pandemin. Istället används digitala möten i hög utsträckning. Tester åt kunder i Asien fortgår dock vid TC TECHs anläggning i Spånga, och även i övrigt fortlöper verksamheten i stort sett enligt plan med undantag för nämnda begränsningar avseende marknadsbearbetning.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2019

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2019 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se (https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=httpwww.tctech.se&data=0201f044268f57c44f94550a08d6c3c323add00cdb5cded344038075e0ff6ba0b4f000636911640220730574&sdata=1zzLTel4shIYqve4nFiIhvNsl7u554UfYfcASFdbGU&reserved=0). Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, samt vid årsstämman i Karlshamn den 14 maj kl 16.30.

Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH meddelar om påverkan av covid-19 samt implementerade åtgärder för att reducera bolagets operativa kostnader

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolagets möjligheter att fysiskt träffa kunder och potentiella kunder för närvarande är starkt begränsade till följd av covid-19-pandemin. Istället används digitala möten i hög utsträckning. Tester åt kunder i Asien fortgår dock vid TC TECHs anläggning i Spånga, och även i övrigt fortlöper verksamheten i stort sett enligt plan med undantag för nämnda begränsningar avseende marknadsbearbetning.

– Osäkerheten avseende hur länge Covid-19 pandemin kommer att påverka verksamheten har medfört att vi reducerat våra löpande kostnader, bland annat genom korttidspermitteringar med 40%. Samtidigt som dessa åtgärder sänker bolagets kostnader kan vi snabbt skala upp verksamheten igen när situationen normaliseras, säger TC TECHs VD Alexander Luiga. Sammantaget är TC TECHs bedömning att den rådande covid-19-situationen främst kommer att påverka bolaget i form av en tidsmässig förskjutning av förväntade kundorder. Det underliggande intresset för TC TECHs teknologi bedöms vara fortsatt starkt och ökande inom samtliga relevanta marknadssegment.

Läs mer
Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.30. Årsstämman hålls i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn.  Registrering kan ske från kl. 16.00.

Vi vill uppmärksamma våra aktieägare på att vi med anledning av spridningen av Coronaviruset i år inte kommer att erbjuda förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Aktieägare som är i riskgrupp, uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, eller har vistats utomlands under de senaste två veckorna före stämman bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt biträde. Bolagets ambition är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt och Bolaget uppmanar sina aktieägare att, istället för att närvara fysiskt, överväga att utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktion till ombud. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som - dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, - dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 8 maj 2020. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: tommy.nee@tctech.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). OMBUD MM Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida www.tctech.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 8 maj 2020 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd innan den 8 maj…

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/