Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 14 maj 2020 kl. 16.30. Årsstämman hålls i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn.  Registrering kan ske från kl. 16.00.

Vi vill uppmärksamma våra aktieägare på att vi med anledning av spridningen av Coronaviruset i år inte kommer att erbjuda förtäring eller mingel i anslutning till stämman. Aktieägare som är i riskgrupp, uppvisar minsta sjukdomssymptom, har närstående som är sjuka, eller har vistats utomlands under de senaste två veckorna före stämman bör inte deltaga utan kan med fördel rösta via ombud. Vad som angetts ovan gäller även för eventuellt juridiskt/ekonomiskt biträde. Bolagets ambition är att göra stämman så kort och effektiv som möjligt och Bolaget uppmanar sina aktieägare att, istället för att närvara fysiskt, överväga att utnyttja möjligheten att lämna fullmakt och röstinstruktion till ombud. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som - dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020, - dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 8 maj 2020. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: tommy.nee@tctech.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). OMBUD MM Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på Bolagets hemsida www.tctech.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 8 maj 2020 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd innan den 8 maj…

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2019.

Bolagets nettoomsättning uppgick till 4 358 tkr (48 tkr) under fjärde kvartalet 2019, medan nettoresultatet uppgick till -6 007 tkr (-10 326 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten -3 991 tkr (-13 500 tkr). Under perioden januari - december 2019 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 14 193 tkr (48 tkr) och nettoresultatet till -27 640 tkr (-32 365 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -22 181 tkr (-26 498 tkr) under helåret 2019.   Händelser under perioden · TC TECH har i oktober genomfört en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 mkr i likvida medel.   Händelser efter periodens utgång · TC TECH meddelade att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleverantör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller utvärderingsprojekt från ett tyskt bolag inom fordonsindustrin

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order på ett utvärderingsprojekt av LGP:er från en tysk underleveratör inom fordonsindustrin. Detta är det första insteget för TC TECH i fordonsindustrin.

Denna order visar tydligt att intresset för TC TECHs teknologi nu börjar öka även inom andra segment utöver tillverkning av LCD-bildskärmar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer. – Det här är vårt första projekt till en kund inom fordonsindustrin, vilket de betalar 105 KSEK för. Faller dessa tester väl ut kan detta leda till utrustningsbeställningar inom detta segment. Det visar på en spännande potential för vårt erbjudande inom en global sektor där avancerad teknologi spelar en allt större roll, säger TC TECHs VD Alexander Luiga. Testserien av LGP:er till kundens utvärderingsprojekt kommer att genomföras i TC TECHs renrum i bolagets lokaler i Stockholm.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 september 2019.

Bolagets nettoomsättning under det tredje kvartalet 2019 uppgick till 4 717 (0) tkr, nettoresultatet till -6 261 (-6 817) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -2 243 (-1 789) tkr. Under perioden januari - september 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till 9 835 (0) tkr, nettoresultatet till -21 633 (-22 039) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -18 190 (-12 999) tkr. Händelser under perioden · TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit slutgodkännande av ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en kund baserad i Taiwan. Systemet har levererats och installerats hos kunden under sommaren. · TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för tillverkning av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från Nicrotek Co., Ltd, en kinesisk LGP-tillverkare som ingår i SVG Optronics Tech Group, och i enlighet med den avsiktsförklaring som tidigare kommunicerats. Ordern erhölls via deras kinesiska distributör QJ-TEC. Händelser efter periodens utgång · TC TECH har i oktober genomfört en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen har bolagets aktiekapital ökat med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 mkr i likvida medel.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH tar in 19 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 412 700 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 9 maj 2019. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 113 016 kr, samtidigt som bolaget tillförs ca 19 Mkr i likvida medel. 

De största aktietecknarna i emissionen är tre Länsförsäkringsbolag vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Övriga aktier har tecknats av juridiska och fysiska personer som bedöms bli långsiktiga partners till bolaget.  Teckningskursen har fastställts till 13,45 kr per aktie och beräknats såsom stängningskursen den 23 oktober 2019. Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget. ”Att välrenommerade ägare som Länsförsäkringsbolagen väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/