Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information
Nyheter
Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Pirgatan 13 i Karlshamn. Vid stämman var ca 47,4 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2021, vidare antogs styrelsens förslag till disposition av bolagets resultat och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2023 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Till styrelse valdes Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt och Magnus Lindvall. För samma period beslöt stämman att välja Niclas Nordström, revisionsbolaget BDO Mälardalen AB, till huvudansvarig revisor. Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot. Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 2 500 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECHs företrädesemission fulltecknad

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA REGISTRERINGS- ELLER ANDRA ÅTGÄRDER. TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 5 maj 2022. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 100 procent. TC TECH tillförs därmed totalt 24,8 MSEK före emissionskostnader om 0,7 MSEK.

Totalt tecknades 5 100 814 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 80,3 procent av Företrädesemissionen. Till personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter har 38 335 aktier motsvarande 0,6 procent av Företrädesemissionen tilldelats. Resterande 1 210 200 aktier, motsvarande 19,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats de som lämnat garantiåtaganden.   De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i offentliggjord informationsfolder. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan. Efter att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer BTA att bokas om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market omkring vecka 21, 2022. Genom Företrädesemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 507 947,92 till        2 031 791,68 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 6 349 349 aktier till 25 397 396 aktier. Rådgivare Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller bolagets första order inom biotekniksektorn från Israel-baserade diagnostikbolaget Picodya Technologies Ltd. (Picodya)

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order värd cirka 6,5 MSEK som avser produktionssystem och kringutrustning för tillverkning av förbrukningsvaror inom mikrofluidik/diagnostik. Kunden kommer att använda TC TECHs teknologi inom sin forsknings- och utvecklingsverksamhet med målsättningen att integrera den i kommersiella lösningar.

Picodya är ett innovativt diagnostikbolag som utvecklar lösningar för att möjliggöra snabb och kostnadseffektiv in vitro-diagnostik direkt hos vårdinrättningar (point of care, POC). Varje diagnostiska testning av en patient kräver användning av avancerade förbrukningsvaror som måste tillverkas med hög precision för att säkerställa en effektiv och pålitlig diagnostik. – Jag är glad över att kunna presentera TC TECHs första order inom biotekniksektorn, samt även vår första större order från ett europeiskt bolag. Att bli utvald som teknikleverantör till ett innovativt diagnostikbolag som Picodya är ett intressant steg för oss och visar på att vår teknologi har vad som krävs för att kunna användas till krävande tillämpningar även inom detta marknadssegment, säger TC TECHs VD Alexander Luiga. Ordern inkluderar ett produktionssystem av typen TCP150 RtS med förväntad leverans till kunden redan i slutet av det andra kvartalet 2022. Partnerna har även inlett diskussioner om ett samarbetsavtal för att ytterligare förfina TC TECHs produktionsteknologi med fokus på tillämpningar inom mikrofluidik. TC TECH ser positivt på denna möjlighet att potentiellt förstärka bolagets erbjudande inom detta spännande marknadssegment.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 mars 2022.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2022 uppgick till 5 795 (0) tkr, nettoresultatet till -4 014 (-4 100) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 102 (-3 803) tkr. Händelser under perioden Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 24,8 MSEK före emissionskostnader. Händelser efter periodens utgång TC TECH Sweden AB (publ) höll den 7 april en extra bolagsstämma. Vid stämman var ca 47 % av bolagets aktier representerade. Bolagsstämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 6 349 349 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 507 947,92 kronor. TC TECH Sweden AB (publ) offentliggjorde den 20 april informationsfolder med villkor och anvisningar för företrädesemissionen.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2021

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2021 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Regeringsgatan 38
111 56 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/