Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 30 juni 2019.

Bolagets nettoomsättning under det andra kvartalet 2019 uppgick till 4 254 (0) tkr, nettoresultatet till -6 838 (-7 557) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -9 270(-6 164) tkr. Under det första halvåret 2019 uppgick bolagets nettoomsättning till 5 118 (0) tkr, nettoresultatet till -15 372 (-15 222) tkr och Kassaflödet från den löpande verksamheten till -15 947 (-11 210) tkr. Händelser under perioden · TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken. · Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) beslutatde att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019. Händelser efter periodens utgång · TC TECH Sweden AB (publ) meddelade att bolaget har erhållit slutgodkännande av ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en kund baserad i Taiwan. Systemet har levererats och installerats hos kunden under sommaren.

Läs mer

TC TECH erhåller slutgodkännande av asiatisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit slutgodkännande av ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en kund baserad i Taiwan. Systemet har levererats och installerats hos kunden under sommaren.

Ordern kommunicerades i ett PM den 1 april 2019. Därefter har leverans, installation och nu slutgodkännande av systemet genomförts enligt plan. – Som vi meddelat tidigare satsar denna kund stort på forskning och utveckling samt produktion av LGP:er till surfplattor och bärbara datorer inom premiumsegmentet, vilket utgör ett mycket lovande segment för vår teknologi, säger TC TECHs VD Alexander Luiga. Sedan den senare delen av 2018 har TC TECH allokerat betydande resurser för att skapa en mer robust och effektiv tillverknings- och leveranskedja. Detta börjar nu ge positiva resultat. – Utöver en konkurrenskraftig produkt kan vi nu erbjuda en mer förutsägbar leveransprocess med kortare ledtider och större skalbarhet. Det är ett viktigt steg framåt för TC TECH som gör oss mer attraktiva i pågående och framtida förhandlingar, säger Alexander Luiga.

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i NetPorts Konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn. Vid stämman var 54,3 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2018 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2020 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt och Sven Löfquist. Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot. Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. Stämman beslöt enhälligt godkänna en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, CIMON Enterprise AB, 556545-6844, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolaget. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska därefter överlåtas till nyckelmedarbetare i Bolaget.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2019.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2019 uppgick till 864 (0) tkr, nettoresultatet till -8 534 (-7 665) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -6 676 (-5 045) tkr.  Händelser under perioden · TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan. Kunden är en LGP-tillverkare inom premiumsegmentet som levererar komponenter till LCD-bildskärmar i storlekar som passar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer Händelser efter periodens utgång · TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken. · Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019.

Läs mer
Regulatorisk

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (publ)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ) (”Bolaget”) kallas till årsstämma torsdagen den 9 maj 2019 kl. 16.30. Årsstämman hålls i NetPorts konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4, 374 35 Karlshamn. Registrering kan ske från kl. 16.00.

RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som - dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken fredagen den 3 maj 2019, - dels anmält sin avsikt att delta i årsstämman senast fredagen den 3 maj 2019. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i årsstämman ska ske via e-post till: tommy.nee@tctech.se. Anmälan om deltagande kan också göras skriftligen till TC TECH Sweden AB (publ), Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 Spånga. I anmälan ska uppges fullständigt namn, person- eller organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller biträde (högst två). OMBUD MM Om aktieägare ska företrädas av ombud måste ombudet ha med skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt i original till stämman. Fullmakten får inte vara äldre än ett år, såvida inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska ombudet också ha med aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. Bolaget tillhandahåller aktieägarna ett fullmaktsformulär för detta ändamål på bolagets hemsida www.tctech.se. Fullmaktsformuläret kan även beställas per e-post enligt ovan. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, genom bank eller annan förvaltare, måste i god tid före den 3 maj 2019 genom förvaltares försorg inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Ägarregistreringen måste vara verkställd innan den 3 maj 2019, och kan vara tillfällig. Uppgifter som hämtas från den av Euroclear förda aktieboken, anmälan och deltagande vid stämman samt uppgifter om ställföreträdare, ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman samt, i förekommande fall, stämmoprotokoll. ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Stämman öppnas 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av en eller två justerare 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse 8. Beslut a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen b) om disposition beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen…

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/