Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

TC TECH Sweden AB (publ) tidigarelägger publicering av årsredovisningen

Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019.

Styrelsen för TC TECH Sweden AB (publ) har beslutat att tidigarelägga publicering av bolagets årsredovisning avseende verksamhetsåret 2018 till den 18 april 2019. Tidigare datum för publicering av årsredovisningen var den 25 april. Bolaget tidigarelägger årsredovisningen för att denna ska finnas tillgänglig tre veckor innan årsstämman som äger rum den 9 maj 2019.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller order om ett produktionssystem från ledande asiatisk LGP-tillverkare till bärbara datorer och surfplattor

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en order om ett produktionssystem för högpresterande LGP:er till LCD-skärmar från en ledande LGP-tillverkare baserad i Taiwan. Kunden levererar LGP:er till bärbara datorer och surfplattor från globalt välkända varumärken.

Ordern är TC TECHs första från en kund som har ett uttalat fokus på LGP:er till LCD-skärmar i större storlekar än mobiltelefonskärmar. Kunden bedriver omfattande forskning och utveckling inom lösningar till LCD-skärmar samt har goda relationer med premiumtillverkare av bärbara datorer och surfplattor. – Den här ordern gör att vi kan inleda en kommersiell relation med en ledande kund inom ett nyckelsegment för vår teknikplattform. Det kommer att bli mycket spännande att se hur de förvaltar fördelarna som våra LGP:er erbjuder, säger TC TECHs VD Alexander Luiga. LGP:er som tillverkats med TC TECHs teknologiplattform lämpar sig mycket väl för integrering i LCD-skärmar till bärbara datorer och surfplattor inom premiumsegmentet. Slutkunder som köper dessa produkter vill ha de fördelar som teknologin erbjuder i form av tunnare produkter, lägre strömförbrukning och förbättrad bildkvalitet.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 48 tkr (0 tkr) under fjärde kvartalet 2018, medan nettoresultatet uppgick till -10 326 tkr (-8 116 tkr).  Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -12 047 tkr (-5 208 tkr).   Under perioden januari - december 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 48 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -32 365 tkr (-23 784 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -25 046 tkr (-15 182 tkr) under helåret 2018. 

Händelser under perioden ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kund i Taiwan om leverans av ett andra TCP 150-system, för produktion av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar. Leveransen beräknas påbörjas i december 2018 och avräknas senast under det första kvartalet 2019. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring från en kinesisk tillverkare av högkvalitativa LGP:er till LCD-skärmar om beställning innan årsskiftet av ett TCP 150-system med roll-to-sheet-matning (RtS) ·  Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädes-emission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader samt eventuell övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK. ·  Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), kallades till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 kl. 13:00. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar byte av Certified Adviser till Arctic Securities. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att extra bolagsstämma hållits den 16 november. Vid stämman var ca 57 % av bolagets aktier representerade. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar offentliggörande av prospekt, med anledning av den företrädesemission som bolaget genomför. ·  Bolaget meddelar att TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har hastigt avlidit. ”Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot nyheten om Anders Lönners bortgång”, säger styrelsen i TC TECH. ·  TC TECH Sweden AB (publ) publicerar ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 27 november 2018 med anledning av TC TECHs förestående fullt garanterade företrädesemission. Tilläggsprospektet har nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. ·  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 12 december 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 223,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning och TC TECH tillförs därmed totalt 40 MSEK…

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH erhåller order om tre ytterligare produktionssystem till befintlig kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan. Kunden är en LGP-tillverkare inom premiumsegmentet som levererar komponenter till LCD-bildskärmar i storlekar som passar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

De tre systemen kommer att levereras under 2019. Samtliga är av modellen TCP 150 med roll-to-sheet-matning (RtS). – Det här är vår största order hittills, och den är ytterligare ett bevis på att vår teknologi inkluderas i kommande generationer av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Luiga betonar även den knivskarpa konkurrensen mellan aktörer inom tillverkningskedjan för LCD-skärmar, samt mellan de bolag som tar fram mobiltelefoner och bärbara datorer. Det gör att branschen nu är öppen för att ta till sig tekniska framsteg inom områden där TC TECH är väl positionerat. TC TECH inväntar även en order om ett produktionssystem till en kund i Kina som undertecknat en avsiktsförklaring om att lägga en beställning senast i slutet av 2018, vilket har meddelats i ett tidigare pressmeddelande. Avsiktsförklaringen har nu förlängts till och med det första kvartalet 2019 efter önskemål från kunden.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECHs företrädesemission kraftigt övertecknad – Tecknades till 223 procent

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 12 december 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 223,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning och TC TECH tillförs därmed totalt 40 MSEK före emissionskostnader och kvittning om 10,7 MSEK.

Totalt tecknades 2 097 981 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande 44 699 aktier, motsvarande 2,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom styrelsens beslut att utnyttja möjligheten till övertilldelning har ytterligare 715 000 aktier tecknats och tilldelats, motsvarande 10,0 MSEK. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.  Besked om tilldelning av aktier inom övertilldelningen kommer att meddelas dem som tilldelats aktier på separat avräkningsnota. Meddelande utgår endast till de parter som erhållit tilldelning. De som tecknat inom ramen för den ordinarie Företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier) och de som tilldelats aktier i övertilldelningen kommer erhålla en separat BTA. Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer båda typerna av BTA att bokas om till stamaktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 1, 2019. Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 228 614,40 till 1 257 101,04 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 2 857 680 aktier till 15 713 763 aktier. Rådgivare Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/