Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

TC TECH offentliggör tilläggsprospekt

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) publicerar härmed ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 27 november 2018 med anledning av TC TECHs förestående fullt garanterade företrädesemission. Tilläggsprospektet har nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 3 december 2018 offentliggjorde ett pressmeddelande att styrelseledamot Anders Lönner har avlidit. Tilläggsprospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.tctech.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) hemsidor. Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt 2. Kap 34 § LHF rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 11 december 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Arctic Securities, ämne: TC TECH, Biblioteksgatan 8, 114 46 Stockholm eller via e-post till subscription@arctic.com. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Arctic Securities. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till prospektet. Rådgivare Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

Läs mer

TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har avlidit

TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har hastigt avlidit. ”Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot nyheten om Anders Lönners bortgång”, säger styrelsen i TC TECH. ”Våra tankar går till Anders familj.”

Anders Lönner tillträdde som styrelseledamot i TC TECH under 2016.

Läs mer

TC TECH Sweden AB (publ) offentliggör prospekt

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 28 november – 12 december. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.

Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 var aktieägare i TC TECH har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 14 SEK per aktie. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden om cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av företrädesemissionen har erhållits från Bolagets större aktieägare (däribland CIMON Enterprise AB) samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. CIMON Enterprise AB avser att delvis betala genom kvittning av utestående lån till Bolaget. Resterande del av företrädesemissionen, cirka 11 MSEK har garanterats av Anders Lönner, Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar och CT Intressenter. Dessa parter erhåller 1 procent i garantiersättning på garanterat belopp. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår därmed till 100 procent av företrädesemissionen. Utöver de aktier som omfattas av företrädesemissionen har bolagsstämman i TC TECH godkänt styrelsens beslut att emittera ytterligare upp till högst 715 000 aktier, motsvarande ett emissionsbelopp om upp till cirka 10 MSEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Teckningsberättigade ska vara de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i företrädesemissionen, men som inte kunnat tilldelats aktier. Teckningstiden är den samma som i företrädesemissionen. Nyttjande av övertilldelningsemissionen är villkorad av att företrädesemissionen fulltecknas. Prospektet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på på Bolagets hemsida (www.tctech.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Investerarträff där TC TECHs VD Alexander Luiga presenterar Bolaget Arctic Securities, lunchpresentation Datum och tid: onsdagen den 5 december 2018, kl. 12:00 – 13:00 Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm Förtäring: Lunch serveras Anmälan: Via epost till invitation.sweden@arctic.com, ange namn och kontaktuppgifter Indikativ tidplan +---------------+----------------------------------------------------------+ |28 november -12|Teckningsperiod | |december 2018 | | +---------------+----------------------------------------------------------+ |28 november -10|Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North | |december 2018 | | +---------------+----------------------------------------------------------+ |28 november |Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat | |2018 |företrädesemissionen | |(tillsvidare) | | +---------------+----------------------------------------------------------+ |Omkring 18 |Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen| |december 2018…

Läs mer

Kommuniké från extra bolagsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag, den 16 november, hållit extra bolagsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Domnarvsgatan 4 i Spånga. Vid stämman var ca 57 % av bolagets aktier representerade.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens beslut enligt nedan. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 2 142 680 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 171 414, 40 kronor. Bolagsstämman beslöt också att godkänna styrelsens beslut om övertilldelningsemission av högst 715 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 57 200 kronor.

Läs mer

TC TECH meddelar byte av Certified Adviser till Arctic Securities

TC TECH Sweden AB (publ) (“TC TECH” eller “Bolaget”) har ingått avtal med Arctic Securities AS, filial Sverige (“Arctic Securities”) avseende tjänsten som Certified Adviser. Arctic Securities tillträder som Certified Adviser den 15 november 2018. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsätta agera Certified Adviser åt Bolaget.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/