Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH erhåller order om tre ytterligare produktionssystem till befintlig kund i Taiwan

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit en order om tre produktionssystem för volymtillverkning av högpresterande LGP:er till en befintlig kund i Taiwan. Kunden är en LGP-tillverkare inom premiumsegmentet som levererar komponenter till LCD-bildskärmar i storlekar som passar till mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer.

De tre systemen kommer att levereras under 2019. Samtliga är av modellen TCP 150 med roll-to-sheet-matning (RtS). – Det här är vår största order hittills, och den är ytterligare ett bevis på att vår teknologi inkluderas i kommande generationer av mobiltelefoner, surfplattor och bärbara datorer, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Luiga betonar även den knivskarpa konkurrensen mellan aktörer inom tillverkningskedjan för LCD-skärmar, samt mellan de bolag som tar fram mobiltelefoner och bärbara datorer. Det gör att branschen nu är öppen för att ta till sig tekniska framsteg inom områden där TC TECH är väl positionerat. TC TECH inväntar även en order om ett produktionssystem till en kund i Kina som undertecknat en avsiktsförklaring om att lägga en beställning senast i slutet av 2018, vilket har meddelats i ett tidigare pressmeddelande. Avsiktsförklaringen har nu förlängts till och med det första kvartalet 2019 efter önskemål från kunden.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECHs företrädesemission kraftigt övertecknad – Tecknades till 223 procent

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) offentliggör idag utfallet i den nyemission med företrädesrätt för Bolagets aktieägare (”Företrädesemissionen”) vars teckningsperiod löpte ut den 12 december 2018. Det slutliga utfallet visar att Företrädesemissionen tecknades till 223,4 procent. Bolagets styrelse har beslutat att nyttja möjligheten till övertilldelning och TC TECH tillförs därmed totalt 40 MSEK före emissionskostnader och kvittning om 10,7 MSEK.

Totalt tecknades 2 097 981 aktier med stöd av teckningsrätter, motsvarande 97,9 procent av Företrädesemissionen. Resterande 44 699 aktier, motsvarande 2,1 procent av Företrädesemissionen, har tilldelats personer som tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter. Genom styrelsens beslut att utnyttja möjligheten till övertilldelning har ytterligare 715 000 aktier tecknats och tilldelats, motsvarande 10,0 MSEK. De som har tecknat aktier utan stöd av teckningsrätter kommer att tilldelas aktier i enlighet med de principer som anges i prospektet. Meddelande om tilldelning för teckning utan stöd av teckningsrätter sker genom avräkningsnota som utsänds inom kort till respektive tecknare. Betalning ska ske genom instruktion på avräkningsnotan.  Besked om tilldelning av aktier inom övertilldelningen kommer att meddelas dem som tilldelats aktier på separat avräkningsnota. Meddelande utgår endast till de parter som erhållit tilldelning. De som tecknat inom ramen för den ordinarie Företrädesemissionen kommer erhålla BTA (betalda tecknade aktier) och de som tilldelats aktier i övertilldelningen kommer erhålla en separat BTA. Efter att Företrädesemissionen har registrerats av Bolagsverket kommer båda typerna av BTA att bokas om till stamaktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North omkring vecka 1, 2019. Genom Företrädesemissionen och övertilldelningen kommer Bolagets aktiekapital att öka med 228 614,40 till 1 257 101,04 SEK. Antalet aktier kommer att öka med 2 857 680 aktier till 15 713 763 aktier. Rådgivare Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med Företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

Läs mer

TC TECH offentliggör tilläggsprospekt

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) publicerar härmed ett tilläggsprospekt, i tillägg till det prospekt som offentliggjordes den 27 november 2018 med anledning av TC TECHs förestående fullt garanterade företrädesemission. Tilläggsprospektet har nu har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att Bolaget den 3 december 2018 offentliggjorde ett pressmeddelande att styrelseledamot Anders Lönner har avlidit. Tilläggsprospektet finns tillgängligt i elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), Bolagets (www.tctech.se) och Arctic Securities (www.arctic.com/secse) hemsidor. Investerare som före offentliggörandet av tilläggsprospektet har gjort en anmälan eller på annat sätt samtyckt till teckning av aktier i erbjudandet har enligt 2. Kap 34 § LHF rätt att återkalla sin anmälan eller samtycke inom två arbetsdagar från offentliggörandet av tilläggsprospektet, det vill säga senast den 11 december 2018. Återkallelse ska ske skriftligen till Arctic Securities, ämne: TC TECH, Biblioteksgatan 8, 114 46 Stockholm eller via e-post till subscription@arctic.com. Det datum för återkallelse som tas i beaktande är det datum då posten stämplat brevet eller när e-posten inkommit till Arctic Securities. Investerare som anmält sig för teckning av aktier i erbjudandet genom förvaltare ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Anmälan som ej återkallats kommer att förbli bindande och investerare som önskar kvarstå vid sin teckning av aktier i erbjudandet behöver ej vidta några åtgärder. För fullständiga villkor och övrig information om erbjudandet hänvisas till prospektet. Rådgivare Finansiell rådgivare till TC TECH i samband med företrädesemissionen är Arctic Securities AS, filial Sverige. Legal rådgivare till TC TECH är Advokatfirman Delphi.

Läs mer

TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har avlidit

TC TECHs styrelseledamot Anders Lönner har hastigt avlidit. ”Det är med stor sorg och saknad vi har tagit emot nyheten om Anders Lönners bortgång”, säger styrelsen i TC TECH. ”Våra tankar går till Anders familj.”

Anders Lönner tillträdde som styrelseledamot i TC TECH under 2016.

Läs mer

TC TECH Sweden AB (publ) offentliggör prospekt

TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) publicerar härmed prospekt med anledning av den företrädesemission som Bolaget genomför med teckningsperiod 28 november – 12 december. Såväl befintliga som nya aktieägare inbjuds att teckna aktier.

Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 var aktieägare i TC TECH har företrädesrätt att teckna nya aktier i företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 14 SEK per aktie. Bolaget har erhållit tecknings- och garantiåtaganden om 100 procent av företrädesemissionen. Teckningsåtaganden om cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av företrädesemissionen har erhållits från Bolagets större aktieägare (däribland CIMON Enterprise AB) samt samtliga styrelseledamöter och ledande befattningshavare. CIMON Enterprise AB avser att delvis betala genom kvittning av utestående lån till Bolaget. Resterande del av företrädesemissionen, cirka 11 MSEK har garanterats av Anders Lönner, Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar och CT Intressenter. Dessa parter erhåller 1 procent i garantiersättning på garanterat belopp. Tecknings- och garantiåtaganden uppgår därmed till 100 procent av företrädesemissionen. Utöver de aktier som omfattas av företrädesemissionen har bolagsstämman i TC TECH godkänt styrelsens beslut att emittera ytterligare upp till högst 715 000 aktier, motsvarande ett emissionsbelopp om upp till cirka 10 MSEK, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt till samma teckningskurs som i företrädesemissionen. Teckningsberättigade ska vara de som anmält sig för teckning utan företrädesrätt i företrädesemissionen, men som inte kunnat tilldelats aktier. Teckningstiden är den samma som i företrädesemissionen. Nyttjande av övertilldelningsemissionen är villkorad av att företrädesemissionen fulltecknas. Prospektet avseende företrädesemissionen finns idag tillgängligt på på Bolagets hemsida (www.tctech.se) och Arctic Securities AS, filial Sveriges hemsida (www.arctic.com/secse). Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsfolder. Investerarträff där TC TECHs VD Alexander Luiga presenterar Bolaget Arctic Securities, lunchpresentation Datum och tid: onsdagen den 5 december 2018, kl. 12:00 – 13:00 Plats: Arctic Securities, Biblioteksgatan 8, Stockholm Förtäring: Lunch serveras Anmälan: Via epost till invitation.sweden@arctic.com, ange namn och kontaktuppgifter Indikativ tidplan +---------------+----------------------------------------------------------+ |28 november -12|Teckningsperiod | |december 2018 | | +---------------+----------------------------------------------------------+ |28 november -10|Handel med teckningsrätter på Nasdaq First North | |december 2018 | | +---------------+----------------------------------------------------------+ |28 november |Handel med BTA till dess att Bolagsverket registrerat | |2018 |företrädesemissionen | |(tillsvidare) | | +---------------+----------------------------------------------------------+ |Omkring 18 |Offentliggörande av slutligt utfall i företrädesemissionen| |december 2018…

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/