Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag, den 16 november, hållit extra bolagsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Domnarvsgatan 4 i Spånga. Vid stämman var ca 57 % av bolagets aktier representerade.

Stämman beslöt enhälligt att godkänna styrelsens beslut enligt nedan. Bolagsstämman beslöt att godkänna styrelsens beslut om företrädesemission av högst 2 142 680 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 171 414, 40 kronor. Bolagsstämman beslöt också att godkänna styrelsens beslut om övertilldelningsemission av högst 715 000 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 57 200 kronor.

Läs mer

TC TECH meddelar byte av Certified Adviser till Arctic Securities

TC TECH Sweden AB (publ) (“TC TECH” eller “Bolaget”) har ingått avtal med Arctic Securities AS, filial Sverige (“Arctic Securities”) avseende tjänsten som Certified Adviser. Arctic Securities tillträder som Certified Adviser den 15 november 2018. Fram till dess kommer Erik Penser Bank att fortsätta agera Certified Adviser åt Bolaget.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport per 30 september 2018

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under tredje kvartalet 2018, medan nettoresultat uppgick till -6 817 tkr (-5 406 tkr). Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1 789 tkr (-2 222 tkr). Under perioden januari - september 2018 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (3 141 tkr) och nettoresultatet till -22 039 tkr (-15 668 tkr). Kassaflödet från den löpande verksamheten under årets första nio månader uppgick till -12 999 tkr (-9 974 tkr).

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget nu levererar ett uppgraderat produktionssystem för volymtillverkning av LGP:er till bildskärmar till en taiwanesisk kund efter väl genomförda tester i bolagets lokaler i Stockholm. Leverans och installationen i Taiwan skedde under juli månad. Produktionstester pågår mot slutgodkännande. TC TECH har erhållit en finansiering om 9 MSEK från bolagets huvudaktieägare. Händelser efter periodens utgång TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget erhållit slutgodkännande av produktionssystemet för volymproduktion av högpresterande LGP:er till LCD-bildskärmar som levererades till en kund i Taiwan i juli.  TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har tecknat avtal med en kund i Taiwan om leverans av ett andra TCP 150-system, inklusive roll-to-sheet-matning (RtS), för produktion av högpresterande LGP:er till LCD-skärmar. Leveransen beräknas påbörjas i december 2018 och avräknas senast under det första kvartalet 2019. TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att bolaget har erhållit en avsiktsförklaring från en kinesisk tillverkare av högkvalitativa LGP:er till LCD-skärmar om beställning innan årsskiftet av ett TCP 150-system med roll-to-sheet-matning (RtS Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 30 MSEK före emissions-kostnader (”Företrädesemissionen”) samt eventuell övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK. Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 kallades till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 klockan 13:00.

Läs mer
Regulatorisk

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TC TECH SWEDEN AB (PUBL)

Aktieägarna i TC TECH Sweden AB (publ), 556852-1883 kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 16 november 2018 klockan 13:00. Bolagsstämman hålls i anslutning till bolagets lokaler i konferenslokal Swelab, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA. Registrering kan ske från och med kl. 12:30.

Rätt att delta på bolagsstämman har aktieägare som: -         dels är införd i eget namn i den av Euroclear förda aktieboken lördagen den 10 november 2018  -         dels anmält sin avsikt att delta i stämman senast måndagen den 12 november 2018  Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god före den 10 november 2018 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear för att ha rätt att delta vid stämman. Den tillfälliga ägarregisteringen måste vara verkställd senast fredagen den 9 november 2018.  Anmälan Anmälan om deltagande till stämman kan göras på följande sätt: -         via e-post till: tommy.nee@tctech.se -         per brev till: TC TECH Sweden AB, Att: Tommy Nee, Domnarvsgatan 4, 163 53 SPÅNGA Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier samt eventuella biträden eller ombud. Ombud Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas fullmakten. Kopia av fullmakt samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till bolaget på ovan angiven postadress. Fullmakt i original ska medtas till bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar deltaga i stämman genom ombud finns tillgängligt på bolagets hemsida www.tctech.se, under Investerare/Bolagsstyrning/Extra bolagsstämma. Ärenden och förslag till dagordning 1) Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman. 2) Upprättande och godkännande av röstlängd. 3) Val av en eller flera justeringspersoner. 4) Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 5) Godkännande av dagordning. 6) Framläggande av handlingar enligt 13 kap 6 § aktiebolagslagen. 7) Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission. 8) Godkännande av styrelsens beslut om övertilldelningsemission. 9) Stämman avslutas. Förslag till beslut Punkt 7 – Godkännande av styrelsens beslut om företrädesemission Styrelsen har den 31 oktober, under förutsättning av bolagsstämmans godkännande, beslutat om en företrädesemission av högst 2 142 680 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst 171 414,40 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla. 1. Rätt att teckna de nya aktierna ska med företrädesrätt tillkomma aktieägarna i förhållande till det antal aktier de förut…

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH beslutar om fullt säkerställd företrädesemission om 30 MSEK – offensiv satsning på marknadsföring och försäljning

EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, TILL NYHETSDISTRIBUTÖRER I USA ELLER FÖR SPRIDNING I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, HONG KONG, KANADA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. Styrelsen i TC TECH Sweden AB (publ) (”TC TECH” eller ”Bolaget”) har, villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma, beslutat att genomföra en företrädesemission av aktier som vid full teckning tillför Bolaget cirka 30 MSEK före emissionskostnader (”Företrädesemissionen”) samt eventuell övertilldelningsemission om upp till cirka 10 MSEK. Företrädesemissionen om ca 30 MSEK är säkerställd via tecknings- och garantiåtaganden till 100 procent. Likvid från Företrädesemissionen avses primärt att användas till en offensiv satsning på att etablera TC TECH som en ledande leverantör inom marknaden för tillverkning av Light Guide Plates (”LGP:er”). Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid extra bolagsstämma den 16 november 2018. Kallelse till den extra bolagsstämman offentliggörs genom separat pressmeddelande.

Sammanfattning ·  Den som på avstämningsdagen den 23 november 2018 är aktieägare i TC TECH har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen, där varje befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs om 14 SEK per aktie. ·  Teckningsperioden löper från och med den 28 november till och med den 12 december 2018. ·  Företrädesemissionen är säkerställd till 100 procent via tecknings- och garantiåtaganden. · Teckningsåtaganden om cirka 19 MSEK, motsvarande cirka 63 procent av Företrädesemissionen har erhållits från Bolagets större aktieägare (däribland CIMON Enterprise AB) samt samtliga i styrelsen och ledande befattningshavare. CIMON Enterprise AB avser att delvis betala genom kvittning av utestående lån till Bolaget. · Resterande del av Företrädesemissionen, cirka 11 MSEK har garanterats av Anders Lönner, Länsförsäkringar Blekinge, Länsförsäkringar Kalmar och CT Intressenter. Dessa parter erhåller 1 procent i garantiersättning på garanterat belopp. · Villkorat av godkännande vid extra bolagsstämma har styrelsen även beslutat om en riktad emission om upp till högst 715 000 aktier genom en övertilldelningsemission vilken skulle förse Bolaget med en ytterligare emissionslikvid om upp till cirka 10 MSEK. Nyttjandet av övertilldelningsemissionen är villkorad av att Företrädesemissionen fulltecknas. · Likvid från Företrädesemissionen avses primärt att användas som rörelsekapital för att säkerställa Bolagets expansion och att kunna säkerställa resurser för att kapitalisera på intressanta möjligheter inom angränsande applikationsområden. Eventuell ytterligare emissionslikvid från övertilldelningsemissionen avses användas till rörelsekapital för att accelerera Bolagets marknadsexpansion. Bakgrund och motiv TC TECH är ett innovativt teknikbolag vars verksamhet baseras på en patenterad induktionsteknik som gör det möjligt att mycket snabbt och precist replikera nanostrukturer i polymerer. Inledningsvis har TC TECH valt att fokusera på system för tillverkning av LGP:er till bildskärmar, men tekniken lämpar sig väl även för såväl andra applikationsområden som material. Bolaget färdigställde i februari 2018 specifikationen till en ny, uppgraderad version av sitt produktionssystem för industriell tillverkning av ultratunna och högprecisa LGP:er med modellbeteckningen TCP150 HPE. Det uppgraderade systemet baserades på genomförd testnings- och optimeringsfas med två system av en tidigare version som levererats i Taiwan. I början av juli 2018…

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/