Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Domnarvsgatan 4 i Spånga. Vid stämman var ca 63 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2017 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2019 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt, Sven Löfquist och Anders Lönner. Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr per år, fördelat på 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till ordinarie ledamot. Vidare beslöts enhälligt att ändra bolagets bolagsordning, innebärande att bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Stockholms kommun eller i Karlshamns kommun samt att gränserna för aktiekapitalet ändras till 800 000 – 3 200 000 kronor och att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till 10 000 000 – 40 000 000 stycken. Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, samt vid årsstämman i Spånga den 16 maj kl 15.00.

Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se 

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2018.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2018 uppgick till 0 (3 141) tkr, nettoresultatet till -2 648 (-4 472) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 045 (-4 095) tkr. TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Taiwan av bolagets patentansökan med titeln ”Device and method for heating a Mould or Tool”. Godkännandet i Taiwan följer tidigare godkännanden i Japan och Kina för samma patentfamilj inom elektromagnetism som förstärker och förlänger det immateriella skyddet för bolagets grundläggande teknikplattform. TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018. Bolaget har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar bokslutskommuniké per 31 december 2017

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under fjärde kvartalet 2017, medan nettoresultatet uppgick till -8 116 tkr (-5 046 tkr).  Under samma period uppgick kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 208 tkr (-3 591 tkr).   Under perioden januari - december 2017 uppgick bolagets nettoomsättning uppgick till 3 141 tkr (0 tkr) och nettoresultatet till -23 784 tkr (-22 816 tkr).  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 182 tkr (-17 945 tkr) under helåret 2017. 

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Taiwan av bolagets patentansökan med titeln ”Device and method for heating a Mould or Tool”. Godkännandet i Taiwan följer tidigare godkännanden i Japan och Kina för samma patentfamilj inom elektromagnetism som förstärker och förlänger det immateriella skyddet för bolagets grundläggande teknikplattform. TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018. Bolaget har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH rekryterar Björn Hallare som COO med fokus på produktutveckling, kvalitetssäkring och tillverkning

TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Björn Hallare har under sin tid som interim-COO varit drivande i utvecklingen av bolagets nya version av produktionssystemet för volymproduktion av högeffektiva LGP:er till kantbelysta LCD-bildskärmar som används i bland annat mobiltelefoner och bärbara datorer. – Björn har haft en viktig roll under test- och optimeringsfasen av de två produktionssystemen av den tidigare versionen i Taiwan, samt uppgraderingen till den nya version som vi kommer att börja leverera under det andra kvartalet i år. Vi är därför mycket nöjda över att kunna presentera Björn som vår permanenta COO, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Björn Hallare kommer i rollen som COO att fokusera på fortsatt produktutveckling, tillverkning av kommande produkter samt kvalitetssäkring och logistik. – Den här rekryteringen är ytterligare ett viktigt steg framåt i arbetet med att kunna ta fler order för vårt produktionssystem samtidigt som vi förbereder inför de två första leveranserna i Taiwan. När dessa leveranser är klara kommer Björn att utgöra en värdefull resurs när vi utvecklar ytterligare tillämpningar för vår patenterade teknologi, säger Alexander Luiga.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/