Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

TC TECH erhåller patentgodkännande i Sverige som utökar skyddet för bolagets teknikplattform

TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Sverige för bolagets patentansökan med titeln ”Method and arrangement for metal processing”. Godkännandet i Sverige är det första gällande partiell härdning av metaller, vilket innebär en utökning av bolagets grundläggande teknikplattform. Patentet kommer att vara giltigt till och med den 3:e juli 2038.

TC TECHs teknikplattform gör det möjligt att med hjälp av induktion (elektromagnetism) hetta upp, forma och kyla ned plastdetaljer och andra material med hög precision. Det godkända patentet utökar den grundläggande användningen av elektromagnetism i teknikplattformen till att även gälla metall. – Det här patentgodkännandet ger oss ett skydd för teknikplattformen även inom området härdning av metall, där vi ser en potential för vår teknik. Framför allt inom partiell härdning är intresset stort att effektivt och med precision möjliggöra härdade och mjuka zoner. Inom bilindustrin är området presshärdning i kraftig tillväxt, men dagens tekniker har begränsningar i effektivitet och precision. TC TECHs fokus är fortsatt på utveckling av system för tillverkning av LGP, men på sikt kommer användning av den unika tekniken inom andra områden att vara viktiga för företaget, säger TC TECHs vd Alexander Luiga. Initialt har TC TECH utvecklat ett produktionssystem för tillverkning av en ny generation ljusreflekterande lager (light guide plate, LGP) som kan minska energiåtgången i kantbelysta LCD-skärmar i betydande omfattning samtidigt som bildkvaliteten förbättras. Kantbelysta LCD-skärmar används idag i merparten av alla mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, datorskärmar och TV-apparater som tillverkas. TC TECHs teknikplattform och tillverkningsutrustning har dessutom potential att användas inom ett stort antal ytterligare applikationsområden, varav härdning av metall är ett av dem.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH tar in 14 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 1 217 800 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 16 maj 2018. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 97,4 Tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 14 Mkr i likvida medel.  

Aktierna har tecknats av institutionella placerare och investerare, vilka karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Teckningskursen har fastställts till 11:50 kr per aktie och beräknats såsom den volymvägda genomsnittskursen under de tio börsdagar som föregick styrelsens beslut (12:66 kr) minskat med 9,1 %. Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget. ”Att dessa institutionella placerare och investerare väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i anslutning till bolagets lokaler, Domnarvsgatan 4 i Spånga. Vid stämman var ca 63 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2017 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2019 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt, Sven Löfquist och Anders Lönner. Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr per år, fördelat på 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till ordinarie ledamot. Vidare beslöts enhälligt att ändra bolagets bolagsordning, innebärande att bolagsstämma skall kunna hållas antingen i Stockholms kommun eller i Karlshamns kommun samt att gränserna för aktiekapitalet ändras till 800 000 – 3 200 000 kronor och att gränserna för antalet aktier i bolaget ändras till 10 000 000 – 40 000 000 stycken. Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2017

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2017 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, samt vid årsstämman i Spånga den 16 maj kl 15.00.

Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Tommy Nee via e-post: tommy.nee@tctech.se 

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2018.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2018 uppgick till 0 (3 141) tkr, nettoresultatet till -2 648 (-4 472) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -5 045 (-4 095) tkr. TC TECH Sweden AB (publ) har erhållit besked om patentgodkännande i Taiwan av bolagets patentansökan med titeln ”Device and method for heating a Mould or Tool”. Godkännandet i Taiwan följer tidigare godkännanden i Japan och Kina för samma patentfamilj inom elektromagnetism som förstärker och förlänger det immateriella skyddet för bolagets grundläggande teknikplattform. TC TECH färdigställer ny version av sitt produktionssystem för light guide plates till LCD-skärmar, första leverans till kund under Q2 2018. Bolaget har färdigställt specifikationen och inlett tillverkningen av en uppgraderad version av bolagets produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar. Avtal har tecknats om uppgradering till den nya versionen av två levererade system i Taiwan, det första under Q2 2018 och det andra under H2 2018. TC TECH Sweden AB (publ) meddelar att Björn Hallare har utsetts till bolagets chief operating officer (COO) efter att ha varit interim-COO sedan hösten 2017. Björn har 25 års erfarenhet av att leda utvecklings- och industrialiseringsprojekt inom bolag som Ericsson, Huawei och Telia och tillför därmed gedigen kompetens till bolagets utveckling av produktionssystem för light guide plates (LGP:er) till LCD-bildskärmar.

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/