Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECH tar in 20 Mkr i nyemission

TC TECH’s styrelse har beslutat genomföra en riktad nyemission om 833 333 aktier i enlighet med det bemyndigande som beviljades av bolagets årsstämma den 18 maj 2017. Genom emissionen kommer bolagets aktiekapital att öka med 66,7 Tkr, samtidigt som bolaget tillförs ca 20 Mkr i likvida medel. 

En av de största aktietecknarna i emissionen är PriorNilsson Fonder, som utsågs till årets fondbolag 2016. PriorNilssons samtliga fonder placerade sig då i topp 3-skiktet i kategorierna Sverigefonder och Hedgefonder, där de dessutom tog hem utmärkelsen bästa fond i båda kategorierna. PriorNilssons kapitalförvaltning karaktäriseras av starkt fokus på engagemang och långsiktighet. Övriga aktier har tecknats av juridiska och fysiska personer som bedöms bli långsiktiga partners till bolaget.  Teckningskursen har fastställts till 24 kr per aktie och beräknats såsom genomsnittskursen under de tio börsdagar som föregick styrelsens beslut (27 kr) minskat med 11 %. Emissionen innebär en avvikelse från samtliga ägares företrädesrätt. Syftet är att tillföra bolaget ytterligare rörelse- och utvecklingskapital, samtidigt som ett antal nya kapitalstarka ägare ansluter sig till bolaget. ”Att välrenommerade ägare som PriorNilsson Fonder väljer att investera i TC TECH är ännu en viktig bekräftelse av vår teknologi och potentialen i TC TECH”, säger styrelsens ordförande Peter Mattisson i en kommentar.

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) anställer ny CFO

Den 1 juni 2017 tillträder Tommy Nee tjänsten som CFO i TC TECH Sweden AB. 

Tommy Nee, född 1957, kommer närmast från en mångårig anställning som Financial Controller hos FLIR Systems AB, ett dotterbolag till FLIR Systems Inc som är noterat på Nasdaq i USA. Tommy Nee är en affärsinriktad controller med meriter inom industriell affärsutveckling i kombination med internationell tillväxt, en bakgrund som kommer att gagna TC TECH när bolaget nu har fått sina första system godkända och fortsätter att realisera sin ambition att bli en etablerad leverantör till stora asiatiska producenter inom konsumentelektronik. Eva Jonasson, som varit bolagets CFO sedan noteringsprocessen inleddes i september 2015, har tillträtt tjänsten som CFO för Paxman AB (publ). Paxman (www.paxman.se) kommer, i likhet med TC TECH, från CIMON-koncernens investeringsportfölj och kommer att noteras på Nasdaq First North den 12 juni 2017.

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma på Netport, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 67 % av bolagets aktier representerade. 

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2018 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt, Sven Löfquist och Anders Lönner.    Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 350 000 kr per år, fördelat på 100 000 kr till styrelsens ordförande och 50 000 kr till ordinarie ledamot. Vidare beslöts att ändra bolagets bolagsordning, innebärande att bolagets säte ändras från Karlshamns kommun till Stockholms kommun. Slutligen beslöts att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt 1 100 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt, och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt. 

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar delårsrapport

TC TECH har idag publicerat sin delårsrapport per den 31 mars 2017.

Bolagets nettoomsättning under det första kvartalet 2017 uppgick till 3 141 (0) tkr, nettoresultatet till -4 472 (-6 343) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -4 095 (-6 966) tkr. Efter periodens utgång har TC TECHs Roll to Sheet-system (RtS) godkänts för leverans till kund. Den nya automatiseringsutrustningen har utvecklats i nära samarbete med kunden, och godkändes på plats i Spånga under produktionslika förhållanden. Kunden kommer nu att testköra utrustningen för TC TECHs räkning under tre månader, varav en del av tiden i full volymproduktion. 

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar sin årsredovisning för räkenskapsåret 2016

TC TECH Sweden ABs årsredovisning för räkenskapsåret 2016 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida www.tctech.se. Den tryckta årsredovisningen skickas ut via post till de aktieägare som så begär. Den kommer även att finnas tillgänglig på bolagets kontor, samt vid årsstämman i Karlshamn den 18 maj kl 15.00. Aktieägare som önskar ett exemplar av den tryckta årsredovisningen är välkomna att kontakta bolagets C.F.O. Eva Jonasson via e-post: eva.jonasson@tctech.se

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/