Investerare

Bolagsstyrning
Insiders
Ägarförteckning
Fin. Kalender
Aktien
Fin. information

Pressmeddelanden

Regulatorisk

TC TECHs Roll to Sheet-system (RtS) godkänt för leverans

TC TECHs nya automatiseringsutrustning har nu godkänts av kund. En RtS kommer därmed omgående att skeppas till Taiwan för installation under maj månad.  

Som TC TECH tidigare kommunicerat ska det andra av de två system som levererats till Taiwan, enligt önskemål från kund, kompletteras med en s k Roll-to-Sheet-utrustning (RtS är en automatiseringsutrustning som gör det möjligt att mata in plastfilm från en rulle direkt in i systemet och efter inprägling av nanostrukturmönster klippa till önskad storlek).  Denna utrustning är nu färdigutvecklad, och har godkänts av kund på plats i Spånga under produktionslika former. Kunden kommer därmed att för vår räkning testköra utrustningen i tre månader, varav en del av tiden i skarp produktion. Avsikten är att kunden därefter slutgodkänner det kompletta systemet, varefter kunden har möjlighet att överta ägandet genom antingen förvärv eller hyrköp. ”Att utveckla vår RtS i så nära samarbete med en kund som samtidigt utvärderar vårt produktionssystem har varit mycket värt för oss, då det dels effektiviserat utvecklingen, dels resulterat i en RtS som verkligen lever upp till samma höga standard som vårt replikeringssystem” säger Alexander Luiga i en kommentar. 

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH publicerar bokslutskommuniké

TC TECH har idag publicerat sin bokslutskommuniké per den 31 december 2016.

Bolagets nettoomsättning under det fjärde kvartalet 2016 uppgick till 0 (0) tkr, nettoresultatet till -5 046 (-5 759) tkr och kassaflödet från den löpande verksamheten till -3 591 (-399) tkr. Nettoomsättningen för helåret 2016 uppgick till 0 (0) tkr, nettoresultatet till -22 816 (-9 166) tkr, och kassaflödet från den löpande verksamheten till -18 727 (-4 129) tkr. Efter periodens utgång har bolaget uppnått en viktig milstolpe genom att det första av de två system som TC TECH levererat till Taiwan har verifierats och slutgodkänts. Det andra levererade systemet har uppnått motsvarande kvalitetsstatus och ska nu kompletteras med en Roll-to-Sheet utrustning, en produktutveckling som görs i nära samarbete med kund.  

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH’s produktionssystem slutgodkänt

Det första av de två produktionssystem som TC TECH levererat till Taiwan är nu verifierat och slutgodkänt i fullskalig produktion.

”Detta är självklart en väldigt viktig milstolpe i TC TECH’s utveckling”, säger VD Alexander Luiga i en kommentar. ”Dels innebär slutgodkännandet att vi kommer att redovisa intäkter under första kvartalet 2017, dels kan vi nu intensifiera försäljningsarbetet av ytterligare system med godkännandet som grund”. ”Vad gäller det andra levererade systemet har detta uppnått samma kvalitetsstatus som det första. Nästa steg är att komplettera systemet med en s k Roll-to-Sheet-utrustning (RtS, en automatiseringsutrustning som gör det möjligt att mata in plastfilm från en rulle direkt in i systemet och efter inprägling av nanostrukturmönster klippa till önskad storlek). Denna produktutveckling pågår för fullt, och vi förväntar oss att ha en RtS installerad i Taiwan inom ett par månader. Därefter kommer kunden att för vår räkning testköra utrustningen i tre månader. Att kunna utveckla en RtS i nära samarbete med kund är otroligt värdefullt för oss, då den kommer att utgöra ett mycket attraktivt tillbehör till framtida system” avslutar Alexander Luiga. 

Läs mer
Regulatorisk

TC TECH Sweden AB (publ) publicerar delårsrapport per 30 september 2016

Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under tredje kvartalet 2016. Bolagets nettoresultat uppgick till -5 498 tkr (-1 381 tkr) under tredje kvartalet 2016.  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -3 847 tkr (-932 tkr) under perioden juli – september 2016.   Bolagets nettoomsättning uppgick till 0 tkr (0 tkr) under perioden januari - september 2016. Bolagets nettoresultat uppgick till -17 769 tkr (-3 407 tkr) under årets första nio månader. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -15 135 tkr (-1 601 tkr) under perioden januari - september 2016. Efter periodens utgång har inga för bolaget väsentliga händelser inträffat. 

Läs mer
Regulatorisk

Kommuniké från extra bolagsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma på Netport, Östra Piren i Karlshamn. Vid stämman var ca 67 % av bolagets aktier representerade. 

Vid stämman beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2017 ska bestå av sex ordinarie ledamöter utan suppleanter. Vidare beslöts att till ny ordinarie ledamot välja Anders Lönner. Övriga styrelseledamöter är fortsatt Peter Mattisson (ordförande), Jörgen Brandt, Cecilia Jinert Johansson, Sven Löfquist och Per-Anders Johansson.   Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med årsstämmans beslut den 26 maj, vilket innebär att det totala styrelsearvodet ökar med 50 000 kr då styrelsen utökats med en ledamot. 

Läs mer

PrenumereraKlicka här för att läsa vår Integritetspolicy.

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: arctic.com/secse/en

IR-kontakt

Tommy Nee
CFO
Tel: +46(0)706 19 57 63
E-mail: tommy.nee@tctech.se

Certified Adviser

Bolaget har utsett Arctic Securities AS, filial Sverige till Certified Adviser.

Arctic Securities AS, filial Sverige
Biblioteksgatan 8
111 46 STOCKHOLM
Tel: +46(0)8 446 860 80
Web: www.arctic.com/secse/