Home/Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

TC TECH Sweden AB (publ) har idag hållit årsstämma i NetPorts Konferenslokal Amazonas, Biblioteksgatan 4 i Karlshamn. Vid stämman var 54,3 % av bolagets aktier representerade.

Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningen för bolaget för verksamhetsåret 2018 och beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Vidare beslöts, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen fram till årsstämman 2020 ska bestå av fem ordinarie ledamöter utan suppleanter. Styrelsen omvaldes i sin helhet, vilket innebär att den även fortsättningsvis består av Peter Mattisson (styrelsens ordförande), Per-Anders Johansson, Cecilia Jinert Johansson, Jörgen Brandt och Sven Löfquist.

Arvode till styrelsen ska utgå i enlighet med valberedningens förslag, vilket innebär att det totala styrelsearvodet uppgår till 425 000 kr per år, fördelat på 125 000 kr till styrelsens ordförande och 75 000 kr till ordinarie ledamot.

Beslut togs att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission om aktier, innebärande att totalt högst 1 750 000 nya aktier kan komma att utges under perioden fram till nästa årsstämma. Emission ska kunna ske med och utan avvikelse från nuvarande aktieägares företrädesrätt och grunden för emissionskursen vid utnyttjande av bemyndigandet ska vara aktiens marknadsvärde med eller utan beaktande av marknadsmässig rabatt.

Stämman beslöt enhälligt godkänna en riktad emission av högst 250 000 teckningsoptioner, med rätt till nyteckning av aktier i Bolaget. Rätt att teckna teckningsoptionerna tillkommer, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, CIMON Enterprise AB, 556545-6844, med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till Bolaget. Överteckning kan inte ske. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt. Teckningsoptionerna ska därefter överlåtas till nyckelmedarbetare i Bolaget.

By |maj 10th, 2019|Nyheter|Kommentarer inaktiverade för Kommuniké från årsstämma i TC TECH Sweden AB (publ)

About the Author: